Karlovarský kraj dne 29.01.2016 zahájil kampaň pro vyhledávání osob vhodných stát se pěstouny v Karlovarském kraji s názvem „Staňte se pěstounem“. Cílem kampaně je oslovení co nejpočetnějšího spektra občanů Karlovarského kraje a kampaní přivést oslovené občany k možnosti stát se pěstouny. Pěstounská péče je jedna z forem náhradní rodinné péče v náhradním rodinném prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině. Vyhledávání osob vhodných stát se pěstouny je dle ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů, povinností orgánů sociálně-právní ochrany dětí, kterým je také krajský úřad.

Kampaň „Staňte se pěstounem“ je jedním z opatření, která byla navržena v  dokumentu s názvem Vyhledávání osob vhodných stát se pěstouny v Karlovarském kraji zpracovaného Krajským úřadem Karlovarského kraje. Dokument vzala na vědomí Rada Karlovarského kraje dne 14.12.2015.

 
Dokument „Vyhledávání osob vhodných stát se pěstouny v Karlovarském kraji“ je dokumentem, který analyzuje stav v oblasti náhradní rodinné péče a stav dětí umístěných v institucionální péči. Je rozdělen na dvě základní části.
 
Část výkladová definuje ústavní (institucionální) péči, školská, zdravotnická a sociální zařízení, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, pěstounskou péči, osvojení, poručnictví a v neposlední řadě také například postup při podání žádosti o náhradní rodinnou péči.
 
Cílem části druhé, analýzy stavu v oblasti náhradní rodinné péče, je pak zpracování údajů z oblasti sociálně-právní ochrany dětí, a to konkrétně aktuální situace dětí umístěných v institucionální péči nebo pěstounské péči na přechodnou dobu, jejich pohlaví, individuálních potřeb, znevýhodnění, věku, zdravotního stavu, délky pobytu v institucionální péči, etnického původu, sociálních poměrů, důvodu umístění, právní formy umístění apod. Součástí níže zpracované analýzy je také souhrn relevantních dat týkajících se stavu samotné pěstounské péče v celé její šíři (pěstounské péče na přechodnou dobu, dlouhodobé pěstounské péče tzv. klasické pěstounské péče zprostředkované a pěstounské péče příbuzenské) v Karlovarském kraji.
 
V závěru dokumentu jsou na základě skutečností uvedených v analytické části pro oblast náhradní rodinné péče navržena opatření, která by měla v Karlovarském kraji vést ke změně stavu pěstounské péče, k rozšíření obecného povědomí většinové společnosti o jejich formách, a v neposlední řadě primárně k vyhledání osob vhodných stát se pěstouny.

Dokument k vyhledávání osob vhodných stát se pěstouny v Karlovarském kraji je ke stažení v pdf